Monday, 20 April 2009

Tutorial

Tuesday
1300 - 1330: Ellie & Ei Lynn
1330 - 1345: Robin Hohoho
1345 - 1400: Kuan Sien
1400 - 1415:Chii
1415 - 1430: Zaki
1430 - 1445:Yeong Chwen
1445 - 1500: yeefui
1500 - 1515: Jesselyn
1515 - 1530: Wan Jiuan
1530 - 1545: Benny
1545 - 1600: Chai Wei
1600 -1615: Yiejing
1615 - 1630: Wei Jin
1630 - 1700: Jun Yee

Thursday
1300 - 1330: Ellie & Ei Lynn
1330 - 1345: Robin Hohoho
1345 - 1400: Kuan Sien
1400 - 1415:Chii
1415 - 1430: Zaki
1430 - 1445:Yeong Chwen
1445 - 1500: yeefui
1500 - 1515: Jesselyn
1515 - 1530: Wan Jiuan
1530 - 1545: Benny
1545 - 1600: Chai Wei
1600 - 1615: Yiejing
1615 - 1630: Wei Jin
1630 - 1700: Jun Yee

No comments: